Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Basic Outlet.nl

Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden te lezen voordat u gebruik maakt van deze website. Indien u gebruik maakt van deze website geeft u daarmee aan deze algemene voorwaarden tot gebruik te aanvaarden.
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Ondernemer: Basic Outlet.nl (hierna te noemen: Ondernemer) die producten op afstand aan consumenten aanbiedt
2.    Consument: De natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3.    Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de website georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4.    Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat verkoper en koper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
5.    Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6.    Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7.    Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
            Ondernemer: BasicOutlet.nl
Adres: Willem Hioolenstraat 42, 3065 LE Rotterdam

            E-mailadres: info@basicoutlet.nl
            Telefoon: 010-4263421
            KvK-nummer: 29191627
            BTW-identificatienummer: NL 182217341B07
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 4 – Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, kleuren kunnen afwijken. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·     De prijs inclusief belastingen;
·     De eventuele kosten van aflevering;
·     De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·     Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·     De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·     De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, evenals de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·     De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 – De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzending voor zijn rekening. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor bepaalde producten. Dit is bij het product vermeld.
Artikel 7 – Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Artikel 8 – Betaling
1.    De door de consument verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan:
2.    Via elektronische betaling.
3.    Overboeking op de bankrekening van de ondernemer.
Artikel 9 – Klachtenregeling
1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.    Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
2.    Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.